_images/funwave_2019_china.jpg

Front row: Titi Sui, Chaofeng Tong, Yanqiu Meng, Yue Wang, Zhiqiang Xiong, Xueqing Zhang, Jian Shi, Jinhai Zheng, James Kirby,Fengyan Shi,Annette Grilli,Stephan Grilli,Jisheng Zhang, Chi Zhang, Hongsheng Chen, Weijie Liu, Junliang Gao, Xi Feng, Fangfang Shu, Yumei Ding, Jun Zhu, Xiaowei Zhu, Guoxiang Wu, Hongzhou Chen

Back row from bottom to top: Huihua Shen, Zhenjun Zheng, Yanjun Mao, Hui Li, Hongqiao Wu, Zhiling Liao, Weihao Hua, Tinghao Yang, Shujian Zhang, Sai Ge, Chaoqun Ji, Enbo Xing, Yuefeng Wu, Zhilong Wei, Yanyu He, Mengyu Li, Yiyang Zong, Chaofan Lv, Yanshan Chen, Shaodong Wang, Ding Fu, Zhiwei Ding, Xincong Chen, Qing Wang, Zhisong Li, Xingyu Gao, Haiyan Xu, Ying Yu, Meng Luo, Haiming Zhang, Liwei Cao, Yuan Li, Xiangming Cao, Danni Hu, Di Zhang, Yujie Chen, Jinzhen Yu, Jinghua Zhang.

Workshop 2019

FUNWAVE-TVD Workshop 2019 was held at Hohai University, Nanjing, China, from 18–20 Oct 2019. This workshop was a joint effort of the Hohai University and the University of Delaware.

There were more than 50 participants from 16 institutes in the workshop. The three-day workshop included invited talks, technical presentations from community of practicing and experienced users, as well as hands-on training sessions for new users.

Participants

 1. Wang Qing – China University Of Geosciences,Wuhan

 2. Zheng Zhenjun – Dalian University of Technology

 3. Mao Yanjun – Dalian University of Technology

 4. Li Hui – Dalian University of Technology

 5. Wu hongqiao – Dalian University of Technology

 6. Sui Titi – Hohai University

 7. Tong Chaofeng – Hohai University

 8. Meng Yanqiu – Hohai University

 9. Shi Jian – Hohai University

 10. Zheng Jinhai – Hohai University

 11. Zhang Jisheng – Hohai University

 12. Zhang Chi – Hohai University

 13. Chen Hongsheng – Hohai University

 14. Feng Xi – Hohai University

 15. Shen Huihua – Hohai University

 16. Hua Weihao – Hohai University

 17. Zhang Shujian – Hohai University

 18. Wei Zhilong – Hohai University

 19. Ding Zhiwei – Hohai University

 20. Chen Xincong – Hohai University

 21. Xu Haiyan – Hohai University

 22. Yu Ying – Hohai University

 23. Luo Meng – Hohai University

 24. Zhang Haiming – Hohai University

 25. Cao Liwei – Hohai University

 26. Li Yuan – Hohai University

 27. Cao Xiangming – Hohai University

 28. Hu Danni – Hohai University

 29. Zhang Di – Hohai University

 30. Gao Junliang – Jiangsu University of Science and Technology

 31. Wang Shaodong – National University of Defense Technology

 32. Chen Hongzhou – Northeast Electric Power University

 33. Zhang Xueqing – Ocean University of China

 34. Wu Guoxiang – Ocean University of China

 35. Chen Yujie – Ocean University of China

 36. Yu Jinzhen – Ocean University of China

 37. Zhang Jinghua – Ocean University of China

 38. Li Zhisong – Shanghai Jiao Tong University

 39. Wang Yue – Shanghai Waterway Engineering Design and Consulting Co., LTD

 40. Xiong Zhiqiang – Shanghai Waterway Engineering Design and Consulting Co., LTD

 41. Zhu Xiaowei – The Pearl River Hydraulic Research Institute

 42. Shu Fangfang – Third Institution of Oceanography, Ministry of Natural Resources

 43. Zhu Jun – Third Institution of Oceanography, Ministry of Natural Resources

 44. He Yanyu – Third Institution of Oceanography, Ministry of Natural Resources

 45. Chen Yanshan – Third Institution of Oceanography, Ministry of Natural Resources

 46. Liao Zhiling – Tianjin University

 47. Yang Tinghao – Tianjin University

 48. Ge Sai – Tianjin University

 49. Ji Chaoqun – Tianjin University

 50. Xing Enbo – Tianjin University

 51. Wu Yuefeng – Tianjin University

 52. Ding Yumei – Tianjin University of Science&Technology

 53. Gao Xingyu – Tsinghua University

 54. Jim Kirby – University of Delaware

 55. Fengyan Shi – University of Delaware

 56. Annette Grilli – University of Rhode Island

 57. Stephan Grilli – University of Rhode Island

 58. Liu Weijie – Zhejiang University

 59. Li Mengyu – Zhejiang University

 60. Zong Yiyang – Zhejiang University

 61. Lv Chaofan – Zhejiang University

 62. Fu Ding – Zhejiang University

Presentations

Note

Click pdf to download presentations

 • Boussinesq theory and FUNWAVE – Jim Kirby, pdf1

 • Development of FUNWAVE-TVD – Fengyan Shi, pdf2

 • Tsunami applications of FUNWAVE: Methedology – Stephen Grilli

 • Tsunami applications of FUNWAVE: Case studies – Stephen Grilli

 • Multi-grid nesting interface for FUNWAVE-TVD – YoungKwang Choi, pdf3

 • Analytical and numerical investigation of trapped ocean waves along a submerged ridges – Gang Wang, pdf4

 • Approaches to morphology modeling in FUNWAVE – Jim Kirby, pdf5

 • FUNWAVE modeling beach erosion during Typhoon Hato in Zhuhai, China – Jun Zhu, pdf6

 • Assessing extreme storms risk on coastal communities using FUNWAVE. A case study in Rhode Island, USA – Annette Grilli

 • Applications of FUNWAVE to investigation of harbor oscillations – Junliang Gao, pdf7

Back to funwave-tvd page